Sakura Japan Fine Shears #RC-60CB Cobalt

RC-60CB Cobalt